info@healthclubjulien.nl 0344 – 60 22 04

algemene voorwaarden

Welkom bij Healthclub Juliën. Bedankt dat je hebt besloten om lid van onze club te worden. Wij willen je vragen onderstaande punten aandachtig door te lezen, zodat je op de hoogte bent van onze voorwaarden. Mocht er iets niet duidelijk zijn aarzel dan niet om nadere uitleg te vragen.

1) Aanvangsbijdrage

Bij inschrijving wordt er eenmalig een bedrag van € 35,00 gerekend. Inbegrepen hierbij is een intake/test, hangslotje voor de lockers en keycord. Voor jeugd/jongeren/studenten/BOiB is de aanvangsbijdrage € 15,00. Onze Online modules hebben geen aanvangsbijdrage.

2) Betalingen

Alle contributiegelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. Betalingen geschieden uitsluitend per automatische incasso per bank. Er is een mogelijkheid een jaar vooruit te betalen. Bij vooruitbetaling geldt een korting van 8% op de contributie. Vooruitbetaalde contributie kan niet worden teruggevorderd. Bij het uitblijven van betaling zal na 90 dagen de vordering overgedragen worden aan een incassobureau.

3) Duur en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt gesloten voor een periode van vier weken, een jaar of twee jaar. De overeenkomst dient schriftelijk te worden opgezegd tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 betaalperiode van 4 weken. Opzeggen kan uitsluitend via het daarvoor bestemde formulier. Je opzegging wordt pas in behandeling genomen zodra alle openstaande posten zijn voldaan. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan loopt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door het lid te allen tijde worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 betaalperiode van 4 weken. Heb je borg betaald voor bepaalde attributen dan ontvangen wij deze graag z.s.m. na afloop van het lidmaatschap retour. Na ontvangst wordt een eventueel betaalde borg gerestitueerd.

4) Afwezigheid

Het tijdelijk stopzetten van de contributie is normaliter niet mogelijk. In overleg kan er een bepaalde regeling getroffen worden in geval van langdurig ziekte, blessure, zwangerschap of andere urgente zaken. Gedurende de ‘tijdelijke stop periode’ staat de duur van de overeenkomst stil. Bij een maandabonnement, voordeelpakketten, zoals een gezinslidmaatschap, of gedurende vakanties van het lid, is een ‘tijdelijke stop’ niet mogelijk.

5) Overdraagbaarheid abonnement

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. In de zomerperiode (juni/juli/aug) is het mogelijk om een bekende op jouw lidmaatschap te laten trainen wanneer jij op vakantie bent of langere periode afwezig bent. De betaling wordt door het hoofdlid voldaan.

6) Wijzigingen

Voor eventuele veranderingen met betrekking tot de abonnementen dient bij de receptie een nieuwe overeenkomst digitaal getekend te worden. Deze wijzigingen gaan in per de eerste van de nieuwe maand. Het is mogelijk dat Healthclub Juliën tussentijdse wijzigingen doorvoert, zoals bijv. tariefwijzingen (jaarlijks), openingstijden, lestijden etc. Deze communicatie vindt plaats voorafgaand aan de wijziging o.a. via de nieuwbrief (per e-mail) en/of andere media.

7) Minderjarige leden

Minderjarige leden (jonger dan 18 jaar) kunnen uitsluitend worden ingeschreven met toestemming van de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) d.m.v. het ondertekenen van het inschrijfformulier of middels digitale inschrijving.

8) Openingstijden en toegang

Op de erkende feestdagen en zondagen is Healthclub Juliën gesloten. Eens per jaar, in de week van kerst en oud & nieuw, is de club gesloten i.v.m. groot onderhoud.

De jeugdlessen liggen in de zomervakantie vier weken en in de kerstvakantie één week stil. In de andere schoolvakanties kan het zijn dat de lessen worden samengevoegd. Bovengenoemde is geen reden voor restitutie van de contributie. In de zomervakantie zullen bij voldoende animo sportmogelijkheden aangeboden worden aan de jeugd. De communicatie omtrent wijzigingen in openingstijden vindt plaats o.a. via de nieuwsbrief (per e-mail) en/of andere media.

9) Aansprakelijkheid

Healthclub Juliën is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen. In de kleedkamers zijn lockers aanwezig waar (waardevolle) spullen in opgeborgen kunnen worden. Bij vertrek uit de club dient de locker leeg en geopend achtergelaten te worden. Healthclub Juliën is niet aansprakelijk voor schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen in het gebouw of op het terrein. Healthclub Juliën wijst je op het feit dat het beoefenen van sportactiviteiten voor eigen risico is.

10) Gebruik Technogym System sleutel (TGS) en hartslagmeter

De persoonlijke TGS-sleutel verleent toegang tot de club. Het is niet toegestaan iemand anders met jouw TGS-sleutel toegang te verschaffen.

11) Privacy

Wij verwerken persoonsgegevens van elk lid of een andere betrokkene op zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder inbegrepen de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In onze privacyverklaring wordt weergegeven welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden we dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring is te vinden op onze website.

12) Huisregels

Als lid word je geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Healthclub Juliën en hiernaar te handelen. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

Aarzel niet om bij eventuele vragen en/of suggesties naar ons toe te komen.